Дистанционно професионално обучение по специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“

хотелСрок на обучение: 960 учебни часа в онлайн платформа + 40 уч. присъствени часа с преподавател

Форма на обучение: Дистанционна форма с включени online консултации

Документ: Свидетелство за професионална квалификация 

Цена на обучението: 480.00 лв. / с възможност за поетапно плащане /

Начин на плащане: В брой или по банков път

Искате в бъдеще да развивате собствен бизнес в сферата на хотелиерството? Желаете да предложите безупречни и комфортни услуги, с оригинална визия на хотел или курортен комплекс?

За реализирането на Вашата идея е обучението по специалността „Организация и управление на хотелиерството“ – професия „Хотелиер“. В програмата на курса са заложени изучаването на основни модули, които гарантират Вашата успешна реализация.

Хотелиерството се характеризира със своята динамика, клиентът става все по-взискателен, а в отговор на това явление, хотелиерите се стремят да бъдат все по - иновативни и да разнообразяват своите оферти. За да бъдете конкурентни в хотелиерската дейност, освен че трябва да съумеете да отговорите на очакванията на клиента, необходимо е да разбирате как цялостно функционира този сектор от туризма, да познавате пазара и да знаете какви са тенденциите за неговото развитие, да знаете какви са изискванията към персонала, стандартите за категоризация, основните правила и норми при осъществяване на дейността.

Обща квалификационна цел на обучението:

Подготовка на високо квалифицирани, компетентни специалисти в сферата на хотелиерството, както и ръководни кадри в туристическия бизнес.

Компетенции:

- Познава основните принципи в хотелиерството и туристическия бизнес

- Използва активно основните инструменти за управление

- Спазва нормите за професионална етика и морал в хотелското обслужване

Дистанционния курс по Организация на хотелиерството включва изучаването на 7 Модула:

- Здравословни и безопасни условия на труд

- Теоретико методологически въпроси на туризма

- Хотелиерство

- Ресторантьорство

- Предприемачеството в хотелиерството и ресторантьорството

- Управление на качеството в туризма и храненето

- Маркетинг

Информация за протичането на дистанционното обучение:

Учебният материал е разделен на модули. В платформата за дистанционно обучение към всеки модул са дадени съответните Задачи за самостоятелна работа и Изпитни тестове, които се изтеглят, попълват се и се изпращат обратно за оценка и препоръка.

Учебните материали и съответните изпитни тестове стават достъпни и се отварят за изтегляне поетапно в съответствие с Учебния график.

Задачите за самостоятелна работа са препоръчителни. Работейки по тях ще може по-пълно да осмислите и научите учебния материал. Задължителни са Изпитните тестове.

На ваше разположение през цялото Ви обучение, ще бъде екип от преподаватели, които:

- Ще следят учебния Ви процес

- Ще проверяват изпратените и попълнени от Вас задачи за самостоятелна работа и Изпитни тестове

- Отговарят на писмените Ви въпроси

- На Ваше разположение ще бъдат в официално обявени часове за индивидуални он-лайн и присъствени консултации

Ще се радваме да използвате активно ресурса от преподаватели и учебни материали , които предлагаме, да обогатите знанията и уменията си, да завършите Вашето обучение и наученото от Вас да допринесе за бъдещото развитие на дейността Ви!

Практическата част на курса включва следните практически казуси:

- Прием, регистрация и настаняване на гостите при тяхното пристигане

- Изготвяне на сметки и редовно водене на определената оперативно техническа отчетност

- Изготвяне на ежедневни сведения за броя на нощувките и обслужените гости по националности и направления

- Осъществяване на професионален контакт с гостите

- Използване на необходими професионално – речеви етикет при рекламиране и предоставяне на основни и допълнителни услуги и мероприятия и др.

- Прилагане на правилни процедури за изпращане на гостите и др.

- Търговско финансиране

- Делова кореспонденция

- експлоатацията на хотела – финансови показатели и техническа експлоатация, храни и

напитки, хотелско домакинство, мероприятия, маркетинг и продажби.

След приключване на практическата част, обучаващият ще положи практически изпит по специалността „ Организация на хотелиерството‘‘ като:

- Изготви презентационен материал за избран хотел от региона, насочен към посетители на международна туристическа борса ( туроператори, хотелиери, туристи )

- Комуникация ( устна и/или писмена ) на чужд език в съответствие с конкретното задание

- Проектиране и представяне на рекламни материали свързани с избрания хотел

- Аргументиране на силните и слабите страни на предлагания продукт

- Осъществяване на технологични операции, свързани с хотелиерското обслужване

След завършване на курса всеки ще може практически да прилага наученото в своята работа.

Какъв документ ще получите след приключване на обучението? - Ще получите Държавна диплома - Свидетелство за професионална квалификация, с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Хотелиер", специалност "Организация на хотелиерството". Това е най-високата степен на професионална квалификация, която можете да получите по професията. Свидетелството е с воден знак на МОМН, и може да се превежда и легализира.

Допълнително, бихме могли да Ви издадем безплатно и Europass certificate на английски език.