Дистанционно-присъствено професионално обучение по специалност „ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО“

treiningnew

Форма на обучение: дистанционно обучение с индивидуални онлайн консултации с преподавател / 40 уч. часа счетоводство и 10 уч.часа трз/

Старт: обучението е индивидуално и може да стартира, когато вие пожелаете

Онлайн консултации с преподавател: осъществяват се индивидуално с всеки курсист след преминаване на съответния модул 

За дистанционно-присъствено обучение:

Документ: Удостоверение за професионална квалификация 

Цена на обучението: 900.00 лв. / с възможност за поетапно плащане / записването се извършва по банков път. минимална вноска 300.00 лв./

 

Обучението е с практическа насоченост и ще ви даде необходимите знания и умения, за да упражнявате професията оперативен счетоводител.

Подходящо е и за управители и собственици на дружества.

 Курсът включва :

1. Здравословни и безопасни условия на труда 

2. Икономика. Икономика и управление на фирмата. Стратегия на бизнеса. Планиране и прогнозиране.

3. Управление на държавата и право 

4. Счетоводство: Обща теория, предмет и обект на счетоводството; Организацията на счетоводство на предприятието; Индивидуален сметкоплан и принципът на двойното записване; документооборот и инвентаризация, Годишно счетоводно приключване / онлайн консултации с преподавател 40 уч. часа/

5. ТРЗ. Данъчно облагане. Социално и здравно осигуряване / онлайн консултации с преподавател 10 уч. часа/

6. Финанси: Финансови отчети – същност и съдържание Финанси на предприятието. Управленско счетоводство и финансов мениджмънт

7. Бизнес комуникации и преговори. 

 

След приключване на обучението, Вие ще сте придобили точна и ясна представа в областта на Оперативното счетоводство и ще можете:

  • Да прилагате комплексно изучените общотеоретични, специални и специализирани икономически знания при изграждането на финансово-счетоводните системи в частните фирми
  • Да познавате едностранното и двустранното счетоводство, отразяването и движението на средствата и източниците на тяхното формиране
  • Да организирате счетоводната, финансовата дейност и вътрешния финансов контрол в предприятието
  • Да осъществявате счетоводния процес в неговата пълна завършеност
  • Да изграждате и анализирате финансовите отчети на предприятието
  • Да съблюдавате нормативите за контрол върху финансовите средства на предприятието

Информация за протичането на дистанционното обучение по Оперативно счетоводство:

Учебният материал е разделен на модули. В платформата за дистанционно обучение към всеки модул са дадени съответните Задачи за самостоятелна работа и Изпитни тестове, които се изтеглят, попълват се и се изпращат обратно за оценка и препоръка.

Задачите за самостоятелна работа са препоръчителни. Работейки по тях ще можете по-пълно да осмислите и научите учебния материал. Задължителни са изпитните тестове.